Chsh

来自站长百科
跳转至: 导航、​ 搜索

导航: 上一页 | 域名 | DNS | Window | Linux | UNIX | Apache | IIS | 虚拟主机 | VPS

Linux的指令大全——使用者咨询与管理 命令

名称:chsh
使用权限:所有使用者
用法:shell>> chsh
说明:更改使用者 shell 设定
范例:
shell>> chsh
Changing fihanging shell for user1
Password: [del]
New shell [/bin/tcsh]: ### [是目前使用的 shell]
[del]
shell>> chsh -l ### 展示 /etc/shells 档案内容
/bin/bash
/bin/sh
/bin/ash
/bin/bsh
/bin/tcsh
/bin/csh